OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, ozztme@ozztme.pl,Tel: 602 354 470
[REGON:012876183]  |  [NIP:5262116284]  |  [KRS:00001272590]

Podpisujemy wyłącznie porozumienia wg Ustawy o najniższym Dz.U. 2022, poz. 1352 ze wskazaniem grupy 6 lub 5. Wszystko inne jest bezprawne! ŻADNYCH INNYCH POSUWANYCH PRZEZ DYREKCJE Z GRUPĄ 7 za ok 4800,-

Po raz n-ty!!!!!!!!!
Obowiązuje was wyłącznie USTAWA z dnia 26 maja 2022 r.
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2022,poz. 1352.

1.
„Art. 5a. Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy."

2.
Art. 4. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.
2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.:
    1) kierownik podmiotu leczniczego;
    2) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy     zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą –
    w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie     jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w     art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o     działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633,655, 974 i     1079).
3. Strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3.
Możecie mieć wyłącznie grupę 5 lub 6
Grupa 6 min. 5 322,78 zł
Grupa 5 min. 5 775,78 zł
Dodatkowo przypominam,że jest to Ustawa o najniższym wynagrodzeniu a nie o maksymalnym.

4.
Nie wolno podpisywać żadnych porozumień na kwoty niższe niż w pkt.3.

5.
Pracodawcę obowiązuje od 1.07.2022 poziom najniższych wynagrodzeń  z załącznika do Ustawy. Każda inna propozycja jest złamaniem ustanowionego prawa.

6.
Przepis art. 84 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Statuuje on jeden z elementów tzw. zasady ochrony wynagrodzenia za pracę, która ma doniosłe skutki na gruncie zawieranych z pracownikami porozumień i ugód.

7.
Każde naruszenie prawa należy zgłaszać do PIP.

Podpisywanie porozumień na niższą kwotę niż 5322,- jest bezprawne i jako takie stanowi złamanie prawa !!!!!!
Problem pieniędzy jest wyłącznie po stronie dyrekcji. Podwyżka obowiązuje od 1.07.2022
i pracownik ma tyle otrzymać ile wynika z tabeli. Dyrekcje podsuwają porozumienia że zapłacą jak dostaną pieniądze.
Pracownik nie może podpisać takiego porozumienia ponieważ nie może zrzec się wynagrodzenia, które mu się należy

Dzięki naszemu działaniu technicy dostaną od 1.07.2022 1550,53 zł podwyżki!!!
Grupa 6 min. 5 322,78 zł
Grupa 5 min 5 775,78 złł

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2022-r-,55057?fbclid=IwAR3bQ5bVKkbBT500aklVntThyQhqFC9jaADI5eCcxgS7PhBNu6UbSjvD36Y

 

Czekamy już tylko na podpis Prezydenta pod nowelizacja ustawy.

Treść ustawy : https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8AC268808FAD650EC1258845005AA3B1

Należy kliknąć PDF - po wejściu w link powyżej

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Tekst ustawy w pdf

uchwalona na pos. nr 55 dnia 26-05-2022

UWAGA !!!
Od 1.07.2022 po 1550,53 zł brutto podwyżki do 3772,25 !!
Grupa 6 - Wskaźnik 0,9 - 5 322,78 zł
Grupa 5 - Wskaźnik 1,02 - 5 775,78 zł
Przypominamy, że są to stawki najniższe. Zawsze możecie walczyć o więcej!!!
Nie wolno podpisywać żadnych porozumień na mniejsze stawki!!!

ZG OZZTME informuje, że w Sejmie RP została przegłosowana poprawka do Ustawy o najniższym wynagrodzeniu przesuwająca naszą grupę zawodową z grupy 7 do 6.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji ZG i wysyłali pisma interwencyjne do Posłów.

Grupa 6

gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 5 322,78 zł

Grupa 5

gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r. - 5 775,78 zł

UWAGA PILNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wzór pisma do Posłów i Senatorów RP

Należy:
 1. Pobrać
 2. Uzupełnić nazwę struktury związkowej w główce pisma i dodać adres
 3. Dodać imię i nazwisko Posła/ Senatora - wykreślić niepotrzebne z "Szanowny Pani/Pan...."
 4. Podpisać na dole pisma
 5. Wysyłać mailem do posłów i senatorów, pocztą do biur poselskich i senatorskich.
Umawiać się na spotkania z waszymi posłami i senatorami i dawać na spotkaniach! Jest to najlepszy sposób bo w rozmowie można powiedzieć więcej.

Najserdeczniejsze Życzenia dla Elektroradiologów !!!!!!!!!!!!!

Uchwała nr 366/39/22/VI

Działając na podstawie §31 ust.1 i § 32  ust.3 STATUTU Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych  Elektroradiologii:

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych  Elektroradiologii  nakazuje aby wszystkie Zarządy Regionalne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych  Elektroradiologii, które  nie dopełniły obowiązku wynikającego z §41 ust.8 STATUTU Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych  Elektroradiologii , w terminie do 31.03.2022 r. przesłały:

 1. dokumentację finansową na adres: ZG OZZTME, ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa
 2. protokoły z zebrań Zarządu Regionu wraz z uchwałami na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , za okres 06/2018 roku – do 03/2022 roku
ZG OZZTME prosi o przesyłanie uwag do projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych na adres :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 7.02.2022

Warszawa 07.11.2021

Uchwała nr 365/38/21/VI

                Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych  Elektroradiologii w związku z podpisanym przez Zespół Trójstronny i Ministra Zdrowia porozumieniem dot. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie zgadza się na degradację zawodu  technika elektroradiologii  w środowisku medycznym.

 

W związku z powyższym nakazuje wszystkim Zakładowym Organizacjom Związkowym OZZTME i Międzyzakładowym Organizacjom Związkowym OZZTME w terminie do 14.11.2021 przeprowadzić Referendum Strajkowe na obszarze działania organizacji.

 1. W Referendum Strajkowym mogą brać udział wszyscy technicy elektroradiologii niezależnie od formy zatrudnienia
 2. Głosowanie jest tajne
 3. Pytania zadane w Referendum Strajkowym:
  1) Popieram Akcję Strajkową
  2) Wezmę czynny udział w Ogólnopolskim Strajku Techników Elektroradiologii
 4. 3) Nie wezmę udziału

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii zobowiązuje ZOZ i MOZ OZZMTE oraz przesłania niezwłocznie sprawozdań z przeprowadzonego Referendum Strajkowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie tabeli:

Nazwa Regionu OZZTME - Nazwa placówki ochrony zdrowia z adresem

Ilość ogólna elektroradiologów -

Popieram Akcję Strajkową – ilość głosów

Wezmę czynny udział w Ogólnopolskim Strajku Techników Elektroradiologii– ilość głosów

Nie wezmę udziału– ilość głosów

 

 1. Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii zobowiązuje Zarządy Regionów OZZTME do przeprowadzenia natychmiastowej akcji informacyjnej w podległych strukturach.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatki-covidowe-dla-medykow-nowe-zasady-rozliczania,8084.html?fbclid=IwAR0SK0Sopdb3CbW2aLqmHh_oi21G7YC-aSeHZ3h7_51bgNKlKWFPiy8nduQ

Aktualności Centrali

Dodatki covidowe dla medyków: nowe zasady rozliczania

04-11-2021

Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.

Od 1 listopada 2021 roku tzw. dodatek covidowy przysługuje personelowi medycznemu za każdą godzinę pracy z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Koniec z incydentalnością!!!!!

Zapraszamy wszystkich Elektroradiologów w dniu 23.10.2021 w godz. 9:00-17:00 Zapraszamy słuchaczy i studentów kierunku Elekroradiologia!!
UBIERZ SIĘ NA ZÓŁTO!!!!!

Forum Związków Zawodowych

Logowanie OZZTME

Login e-mail

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2022 by GPIUTMD

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 199 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
national cpr association

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych