OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, ozztme@ozztme.pl,Tel: 602 354 470
[REGON:012876183]  |  [NIP:5262116284]  |  [KRS:00001272590]

Szanowny Użytkowniku!

  1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witrynę.
  4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
  5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych na naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron na naszej witrynie.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

W przeglądarce Opera

W przeglądarce Firefox

W przeglądarce Chrome

W przeglądarce Internet Explorer

W przeglądarce Safari

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

   Witamy na zmodernizowanej stronie OZZTME, nowością na naszej stronie jest dopasowanie jej do standardów tebletów i smartfonów, obecnie strona automatycznie dostosowuje się do urządzenia na jakim jest wyświetlana.
   Następna nowością są podstrony regionów, które redagować będą przewodniczacy danych regionów, a także dodany system komentarzy i intergracja z srewisem społecznościowym.

 

 

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
ZARZĄD VI KADENCJI 2018-2022

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO: CEZARY STAROŃ
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO: MIROSŁAW SOJA, EWA DZIURDA-JÓZEFOWSKA
SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO: MAŁGORZATA STAROŃ
SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO: ELŻBIETA BURECKA
CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: SEBASTIAN BURTAN, ANNA BIELICKA-BĄK

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
Krajowa Komisja Rewizyjna VI KADENCJI

PRZEWODNICZĄCY: GUSTAW WÓJCIK
CZŁONEK KKR: BARBARA ZIAJOWSKA
CZŁONEK KKR: EWA JABŁONKA

 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

 

Techników Medycznych Elektroradiologii

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii (OZZTME), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania, obrony godności i praw oraz interesów zawodowych, naukowych, socjalno-bytowych i kulturalnych swoich członków oraz ich rodzin.

 

§ 2.

 

Nazwa związku i jego znak stanowi własność Związku i podlega ochronie prawnej.

 

§ 3.

 

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4.

 

Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto Warszawa.

 

§ 5.

 

Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.

 

§ 6.

 

Związek działa na podstawie statutu, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, ustawą o Związkach Zawodowych i innymi ustawami oraz konwencjami międzynarodowymi.

 

§ 7.

 

Związek ma prawo używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§8.

 

Związek jest samorządny, niezależny, samodzielny w swej działalności od administracji rządowej, samorządu terytorialnego, pracodawców, partii politycznych i innych organizacji.

 

§ 9.

 

Związek może tworzyć regionalne, zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe.

 

§ 10.

 

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków o takim samym lub podobnym działaniu.

 

§11.

 

1.Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Elektroradiologii zrzesza techników medycznych posiadających tytuł zawodowy dyplomowanego technika elektroradiologii , zatrudnionych bez względu na podstawę prawną stosunku pracy, w zakładach pracy działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.Członkami Związku mogą być także dyplomowani technicy elektroradiologii, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub stali się bezrobotnymi w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania Związku

 

§ 12.

 

Celem Związku jest reprezentowanie i obrona godności, praw pracowniczych i interesów zawodowych techników medycznych elektroradiologii w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, warunków socjalno-bytowych i kulturalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 

1. Reprezentowanie techników medycznych elektroradiologii wobec pracodawców, administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego.

 

2. Integracja środowiska techników medycznych elektroradiologii i umacnianie jego koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych.

 

3. Kształtowanie postaw etycznych swoich członków.

 

4. Ochrona zawodu technika medycznego elektroradiologii i działanie na rzecz podnoszenia jego rangi i statusu społecznego.

 

5. Zapewnienie technikom medycznym elektroradiologii możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego oraz kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach.

 

6. Wpływanie na poziom programów kształcenia zawodowego techników medycznych elektroradiologii w medycznych szkołach zawodowych i na wyższych uczelniach.

 

7. Dążenie do zabezpieczenia technikom medycznym elektroradiologii odpowiedniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zapewniającego technikom medycznym i członkom ich rodzin godne warunki życia.

 

8. Zabezpieczenie technikom medycznym elektroradiologii możliwości pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach i na pełnosprawnym sprzęcie - zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

 

9. Zapewnienie technikom medycznym elektroradiologii prawa do udziału w komisjach przetargowych, dokonujących zakupu sprzętu elektro-radiologicznego dla placówek państwowej służby zdrowia.

 

10. Podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami techników medycznych elektroradiologii.

 

11. Wpływanie na kształt i zasady działania Służby Zdrowia oraz kierunki jej reformy, celem lepszego zabezpieczenia interesów pacjenta oraz techników medycznych elektroradiologii.

 

12. Ułatwianie swoim członkom możliwości kontaktów zawodowych z technikami w innych krajach, w ramach wymiany doświadczeń z zagranicznymi związkami zawodowymi oraz opiniowanie i zatwierdzanie kandydatów na szkolenia poza granicami kraju. Opiniowania kandydatów do reprezentowania polskich techników medycznych elektroradiologii na forum międzynarodowym.

 

§13.

 

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.

 

2. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku.

 

3. Uzgadnianie z pracodawcą:

 

a) zakresu obowiązku pracowników i rozkładu czasu pracy,

 

b ) zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie,

 

c ) systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów premiowania, nagradzania i awansowania oraz ich zmian,

 

d) zasad wykorzystania i przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego.

 

4. Sprawowanie kontroli nad warunkami pracy oraz realizacją polityki płacowej i socjalnej, uzgodnionej z pracodawcami zatrudniającymi członków Związku.

 

5. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy.

 

6. Opiniowanie corocznych planów rzeczowo-finansowych zakładów pracy oraz kontrola ich wykonania.

 

7. Prowadzenie działalności szkoleniowej w kraju i za granicą , organizowanie i popieranie rozwoju form podyplomowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków Związku we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

 

8. Prowadzenie działalności gospodarczej oraz wydawniczej.

 

9. Możliwość prowadzenia kasy zapomogowo - pożyczkowej dla członków Związku.

 

10. Tworzenie funduszy celowych.

 

11. Dokonywanie ocen warunków pracy, płacy i bytu techników medycznych elektroradiologii oraz prowadzenie we własnym zakresie badań na ten temat, a także korzystanie z przysługujących Związkowi praw do uzyskiwania informacji o sytuacji społecznej i gospodarczej w skali kraju, województwa oraz zakładu pracy z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.

 

12. Dokonywanie ocen przepisów prawnych dotyczących zawodu technika medycznego elektroradiologii.

 

13. Organizowanie w sytuacjach uznanych przez siebie za konieczne różnych zgodnych z prawem form protestu zbiorowego wobec władz organów administracji państwowej, samorządowej i pracodawców.

 

14. Związek zawodowy może podjąć się obrony indywidualnych praw technika medycznego elektroradiologii nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję taką podejmuje właściwy zarząd regionu.

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 14.

 

Członkiem Związku może być każdy , kto posiada dyplom technika medycznego elektroradiologii dający podstawę do pracy zawodowej na stanowisku technika medycznego elektroradiologii.

 

§ 15.

 

Członkowie przyjmowani są do Związku przez Krajowy , Regionalny lub Zakładowy Zarząd Związku uchwałą, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

 

§ 16.

 

Członek ma prawo do:

 

1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Związku (zjazdy, posiedzenia, zebrania).

 

2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Związku.

 

3. Występowania z wnioskami i postulatami do organów Związku.

 

4. Korzystania z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych.

 

5. Brania udziału w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

 

6. Do bieżącej informacji o decyzjach i działaniach władz Związku.

 

§ 17.

 

Członek Związku obowiązany jest do:

 

1. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku.

 

2. Brania czynnego udziału w realizacji zadań Związku.

 

3. Regularnego opłacania składki w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

4. Solidarnego udzielania pomocy innym członkom Związku.

 

§ 18.

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku przedstawionego na piśmie przez członka Związku właściwemu Zarządowi.

 

2. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Związku z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, z możliwością odwołania do Zarządu Regionu.

 

3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych.

 

4. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.

 

5. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Organizacji Związkowej za nieprzestrzeganie statutu lub inne wykroczenie na szkodę Związku. Od wykluczenia przysługuje prawo złożenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołania do właściwego nadrzędnego Organu Związku.

 

6. Wykluczenie następuje po rozpatrzeniu odwołania przez nadrzędny organ Związku. W okresie od podjęcia uchwały o wykluczeniu do momentu rozpatrzenia odwołania prawa członka określone w § 16 ulegają zawieszeniu z wyłączeniem ust. 5.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy Związku i ich organizacja

 

§ 19.

 

1. Władzami Związku są:

 

a ) Zjazd Delegatów

 

b ) Zarząd Związku

 

c ) Komisja Rewizyjna

 

2.W skład Zarządu wchodzą:

 

a ) Przewodniczący

 

b ) Zastępcy Przewodniczącego

 

c ) Skarbnik

 

d ) Sekretarz

 

e ) Członkowie

 

f ) pełnomocnik Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w zakładach pracy tworzących Międzyzakładowe Organizacje Związkowe .

 

3.Najmniejszy dopuszczalny skład Zarządu:

 

a ) Przewodniczący

 

b ) Zastępcy Przewodniczącego

 

c ) Skarbnik

 

4.Najmniejszy skład Komisji Rewizyjnej:

 

a )Przewodniczący

 

b ) Dwóch Członków

 

§20.

 

Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

 

§21.

 

1.Organy Związku pochodzą z wyboru.

 

2.Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:

 

a ) głosowanie jest tajne;

 

b ) nie ogranicza się liczby kandydatów;

 

c ) głosuje się na poszczególnych kandydatów ;

 

d ) głosować można tylko osobiście;

 

e ) funkcji w organach związku nie może pełnić kadra kierownicza zakładów pracy w myśl przepisów Kodeksu Pracy.

 

3. Wybory w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej mogą odbywać się za pośrednictwem delegatów wybranych w poszczególnych zakładach pracy. Wybory te odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej zatwierdzonej przez ZG.

 

§22.

 

1.Organy Związku mogą odwołać członków z pełnionych funkcji przed upływem kadencji:

 

a ) na własną prośbę członka,

 

b ) z powodu niewykonywania obowiązków,

 

c ) nie realizowania uchwał organów Związku,

 

d ) naruszenia postanowień Statutu,

 

2. Odwołanie następuje na mocy uchwały, po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

3.Od uchwały odwołującej, członkowi przysługuje prawo złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały odwołującej, odwołania do Zjazdu Delegatów.

 

4.W razie zmniejszenia się wymaganej ilości członków organu mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające.

 

§23.

 

1.Organy Związku działają poprzez podejmowanie uchwał.

 

2.Uchwały wszystkich organów Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w statucie.

 

3.Obrady organów Związku są protokołowane.

 

4.Wszystkie organy Związku są zobowiązane do składania członkom Związku wyjaśnień oraz sprawozdań w trybie określonym przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

ROZDZIAŁ V

 

Reprezentacja Związku

 

§24

 

1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku uprawnieni są:

 

a ) Przewodniczący Zarządu ,

 

b ) Skarbnik Zarządu ,

 

c ) Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

 

2.Do skutecznego złożenia oświadczenia woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób w tym skarbnika.

 

3.W sprawach przekraczających zwykły zakres Zarządu, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych Związku wymagana jest uchwala Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

§25.

 

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu Związku.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Krajowy Zjazd Delegatów

 

§26.

 

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Związku.

 

§27.

 

1.Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny Związku raz do roku i za pośrednictwem Zarządów Regionalnych powiadamia członków Związku o terminie i porządku obrad co najmniej na jeden miesiąc przed ustaloną datą Zjazdu.

 

2.W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci regionów wybrani spośród organizacji zakładowych.

 

3.Obradom Krajowego Zjazdu Delegatów przewodniczy jeden z członków Zarządu Głównego zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

 

4.Zasady przeprowadzania wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz liczbę tych delegatów z poszczególnych regionów określa Zarząd Główny.

 

§28.

 

1.Krajowy Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział połowa uprawnionych członków.

 

2.Uchwaly zapadają zwykłą większością głosów.

 

§29.

 

Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów:

 

1.Wybór i odwoływanie Zarządu Głównego.

 

2.Wybór i odwoływanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

3.Rozpatrywanie pisemnych sprawozdań Zarządu Głównego i udzielanie mu absolutorium.

 

4.Rozpatrywanie pisemnych sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej i udzielanie jej absolutorium.

 

5.Uchwalanie zmian w Statucie.

 

6.Ustalanie kierunków działalności Związku i jego organów.

 

7.Ustalanie zasad gospodarki finansowej Związku.

 

8.Uchwalanie budżetu Związku i określanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej poboru.

 

9.Określanie organizacji i sposobu finansowania działalności wydawniczej Związku.

 

10.Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku.

 

11.Rozpatrywanie odwołań od uchwał wykluczających członków ze Związku i uchwał odwołujących członków z zajmowanych stanowisk.

 

§30.

 

1.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny Związku:

 

a ) z własnej inicjatywy;

 

b ) na pisemny wniosek 10 % ogólnej liczby członków Związku;

 

c ) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zarząd Główny Związku

 

§31.

 

1.Zarząd Główny Związku jest organem wykonawczym Związku nadrzędnym w stosunku do Zarządów Regionalnych i Zakładowych .

 

2.Zarząd Główny Związku stanowią wybierani przez Krajowy Zjazd Delegatów:

 

a ) Przewodniczący

 

b ) dwóch Zastępców Przewodniczącego

 

c ) Sekretarz

 

d ) Skarbnik

 

e ) Członków

 

 

 

§ 32.

 

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 

1. Reprezentowanie Związku wobec pracodawców, organów administracji państwowej i samorządowej, a także społeczeństwa i innych organizacji i instytucji.

 

2. Kierowanie bieżącymi sprawami Związku i realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

3. Koordynacja działalności Regionów i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością merytoryczno finansową na postawie protokołów i uchwał z zebrań oraz dokumentacji finansowej.

 

4. Ustalanie budżetu Zarządu Głównego.

 

5. Organizacja działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w przypadkach sporów zbiorowych.

 

6.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Regionalnych.

 

§33.

 

1.Zarząd Główny Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

2.W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

§ 34.

 

1.Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z członków Związku wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów w liczbie określonej przez Zjazd.

 

2.Liczba członków Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być mniejsza niż trzy osoby.

 

§35.

 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu Głównego i Regionalnych Komisji Rewizyjnych oraz zgodność ich działania ze Statutem i uchwałami Zarządu.

 

2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu Zarządu Głównego, Zarządu Regionu oraz Regionalnych, Zakładowych i Międzyzakładowych Komisji Rewizyjnych.

 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna przedkłada Krajowemu Zjazdowi Delegatów wnioski o absolutorium dla Zarządu Głównego.

 

§36.

 

Zebrania członków Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

 

§37.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu Komisja Rewizyjna może:

 

1.Wystąpić do Krajowego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów o odwołanie całego Zarządu Głównego lub poszczególnych jego członków.

 

2. Wystąpić do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Organy Regionalne Związku

 

§38.

 

1. Podstawową jednostką terytorialną Związku Zawodowego jest Region.

 

2. Regiony określa Krajowy Zjazd Delegatów Związku.

 

3. Władzami regionalnymi Związku są:

 

a ) Regionalny Zjazd Delegatów

 

b ) Zarząd Regionu

 

c ) Regionalna Komisja Rewizyjna.

 

§39.

 

1.Do kompetencji Regionalnego Zjazdu Delegatów należy:

 

a ) uchwalanie programu działalności Regionu,

 

b ) wybór i odwoływanie członków Zarządu Regionu,

 

c ) wybór i odwoływanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

 

d ) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i udzielanie mu absolutorium,

 

e ) rozpatrywanie sprawozdań Regionalnej Komisji Rewizyjnej i udzielanie jej absolutorium

 

f) wybór delegatów na Zjazd Krajowy,

 

g ) rozpatrywanie odwołań od uchwał odwołujących członków z zajmowanych stanowisk w regionalnych i zakładowych organach Związku.

 

2.W Regionalnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani spośród Zakładowych organizacji związkowych.

 

§40.

 

Zarząd Regionu jest organem nadrzędnym wobec Zakładowych organizacji związkowych i składa się z wybranych przez Regionalny Zjazd Delegatów:

 

1.Przewodniczącego,

 

2.Zastępcy Przewodniczącego - maksymalnie dwóch,

 

3.Skarbnika,

 

4.Sekretarza,

 

5.Członków.

 

§41.

 

Do zadań Zarządu Regionu należy:

 

1.Bieżące reprezentowanie Związku w danym Regionie wobec organów administracji państwowej, samorządowej, pracodawców oraz innych organizacji i instytucji.

 

2.Kierowanie bieżącą działalnością Regionu i realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Regionalnego Zjazdu Delegatów.

 

3.Zwoływanie Regionalnego Zjazdu Delegatów, którego termin i porządek obrad podaje do wiadomości członków Regionu co najmniej na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad.

 

4.Zarządzanie majątkiem Regionu i regionalnymi funduszami Związku.

 

5.Prowadzenie działalności gospodarczej za zezwoleniem Zarządu Głównego.

 

6.Zajmowanie stanowiska w sprawach pracowniczych, a w szczególności w sprawach zatrudnienia i plac, warunków pracy i spraw socjalnych.

 

7.Podejmowanie, po uprzedniej konsultacji z Zarządem Głównym decyzji w sprawie podjęcia akcji strajkowej.

 

8. Przesyłanie raz na 3 miesiące do Zarządu Głównego dokumentacji finansowej oraz protokołów z zebrań Zarządu Regionu wraz z uchwałami.

 

§42.

 

Zarząd Regionu zbiera się w trybie określonym przez Regionalne Zjazdy Delegatów, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

§43.

 

1.Regionalna Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu Regionu oraz zgodność jego działania ze Statutem, programem i uchwałami Związku.

 

2.Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z członków wybranych przez Regionalne Zjazdy Delegatów , przy czym liczba członków nie może być mniejsza niż trzech.

 

4. Członkowie RKR nie mogą pełnić innych funkcji związkowych na szczeblach Zarządu Regionu oraz Zakładowego i Międzyzakładowego.

 

§44.

 

Do zadań Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy:

 

1.Przedkładanie Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności.

 

2.Kontrolowanie działalności Zarządu Regionu w zakresie działalności finansowej i zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwał Krajowego oraz Regionalnego Zjazdu Delegatów.

 

3.Przedkładanie Regionalnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności.

 

4.Przedkładanie Regionalnemu Zjazdowi Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Regionu

 

§45.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu Regionalnego lub zakładowych organizacji związkowych do kompetencji Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy:

 

1.Wydawanie obowiązujących zarządzeń naprawczych.

 

2.Wystąpienie do Zarządu Regionu o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Zjazdu Delegatów.

 

3.Wystąpienie do Regionalnego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Regionalnego Zjazdu Delegatów z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu Regionu lub poszczególnych jego członków.

 

ROZDZIAŁ X

 

Zakładowa i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

 

§ 46.

 

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Zakładowa lub Międzyzakładowa Organizacja Związkowa. Zarząd zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej reprezentuje Związek na terenie zakładu pracy.

 

§ 47.

 

W zakładach, w których zatrudnieni są członkowie Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii może być utworzona Zakładowa Organizacja Związkowa. W przypadkach, gdy niemożliwe jest utworzenie zakładowej organizacji związkowej na terenie zakładu pracy osoby zainteresowane przynależnością i działaniem na rzecz Związku mogą tworzyć Międzyzakładowe Organizacje Związkowe w regionach wspólnie dla zakładów pracy w trybie określonym przez Zarząd Regionu.

 

§ 48.

 

Zarząd zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej kieruje bieżącą działalnością Związku w zakładzie pracy , a w szczególności:

 

1.Realizuje uchwały organów Związku.

 

2.Współdziała z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku.

 

3.Zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmuje interwencje w koniecznym zakresie.

 

4.Uzgadnia z kierownictwem zakładu pracy zasady gospodarowania funduszem socjalnym i nadzoruje sposób ich realizacji.

 

5.Uzgadnia z kierownictwem zakładu pracy regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania oraz wszelkie zmiany w tym zakresie i nadzoruje sposób ich realizacji.

 

6.Współdziała z kierownictwem zakładu pracy przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresu czynności, planów urlopowych itp.

 

7.Wnioskuje o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członków Związku przez Zarząd Regionalny Związku.

 

8.Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem w zakładach pracy przepisów Prawa Pracy a w szczególności przepisów BHP.

 

§49.

 

Zarząd zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

§50.

 

Do zadań Zakładowej lub Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej należy:

 

1.Kontrolowanie działalności Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej oraz realizacji uchwał organów Związku a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

 

2.Przedkładanie Zakładowemu lub Międzyzakładowemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 

3.W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu powiadamia o tym Regionalną Komisję Rewizyjną.

 

§51.

 

Posiedzenia Zakładowej lub Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się raz na kwartał.

 

§52.

 

Członkami Zakładowej lub Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej oraz kierownictwa zakładu pracy.

 

ROZDZIAŁ XI

 

Fundusze i majątek Związku

 

§53.

 

1.Fundusze Związku tworzy się z:

 

a ) składek członkowskich,

 

b ) darowizn, zapisów i dotacji,

 

c ) dochodów z majątku Związku,

 

d ) działalności gospodarczej Związku.

 

2.Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej Związku.

 

3.Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności Związku.

 

4.Zasady rozdzielania funduszu Związku ustala Krajowy Zjazd Delegatów.

 

5.Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowy Zjazd Delegatów Związku z tym, że nie może być ona większa niż 1% wynagrodzenia brutto.

 

6.Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

 

ROZDZIAŁ XII

 

Postanowienia końcowe i przejściowe

 

§54.

 

1. Do czasu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów Związku na podstawie niniejszego Statutu Komitet Organizacyjny Związku działa jako Tymczasowy Zarząd Główny.

 

2. Założycielskie komitety regionalne i zakładowe działają jako regionalne i zakładowe władze Związku do czasu przeprowadzenia I wyborów.

 

3. Po rejestracji Statutu Związku I Krajowy Zjazd winien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 1 rok.

 

4. W sprawach nieobjętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego interpretacji ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Główny Związku, którego decyzje nie podlegają odwołaniu.

 

5. I Krajowy Zjazd Delegatów określi liczbę członków Zarządu Głównego.

 

§55.

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii oraz wszystkie jego struktury statutowe nabywają osobowość prawną z dniem jego zarejestrowania.

 

§56.

 

Ilekroć w statucie jest mowa o techniku medycznym elektroradiologii należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub licencjata elektroradiologii

 

§57

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonane tylko uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętą większością 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionych od głosowania delegatów.

 

§58.

 

Rozwiązanie Związku może nastąpić jedynie na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej większością 3/4 głosów w obecności 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§59.

 

W przypadku likwidacji Związku :

 

1.Czynności likwidacyjne dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.

 

2.Cały majątek Związku zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez Ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.

 

3.Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym Sądzie Rejestrowym

 

 

 

Posiedzenie Zespołu do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu Pracy,  odbędzie się w 10.04.2013r. w  Ministerstwie Zdrowia .

XVI KZD OZZTME odbędzie się w terminie 6 - 9 czerwca 2013 w OSW Albatros w Rowach ul. Wczasowa 14 . W XVI KZD uczestniczy po 2 delegatów z ZR oraz obserwatorzy. Koszt : I / II Pawilon - 620,- zł , III Pawilon - 420,- zł Zgłoszenia delegatów i obserwatorów fax 22 599 2916 lub e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do 6 maja 2013 Zgłoszenia do proponowanego porządku obrad oraz propozycji zmian w Statucie OZZTME ZG przyjmuje do 6.05.2013

Pogoda Ustka

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

buy viagra bangkok - viagra vs cialis

Uchwała SN z dnia 21 listopada 2012 r. w składzie siedmiu sędziów (sygn. III PZP 6/12) Sąd Najwyższy orzekł, że "nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy".

Stanowisko Głównego Inspektoratu pracy nadesłane 24 kwietnia,
GNP-306-4560-9-1/12/PE/RP

W ocenie PIP należy więc uznać, że wolą ustawodawcy było zachowanie w stosunku do tej grupy pracowniczej przez okres trzech lat dotychczasowych rozwiązań w zakresie czasu pracy, a normę zawartą w art. 214 należy traktować jako bezwzględnie obowiązującą w zakresie niedopuszczalności stosowania rozkładów czasu pracy przewidujących wydłużenie pracy do 12 godzin na dobę oraz pełnienia dyżurów medycznych przez tę grupę pracowniczą.

Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie interpretacji ustawy o działalności leczniczej (GNP-306-4560-9-1/12/PE/RP)
21-05-2012, ostatnia aktualizacja 21-05-2012 02:00

Na podstawie: Ustawa o działalności leczniczej

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej od 1 lipca 2011 r. do 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego oraz fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów w zakresie wskazanym w tym przepisie, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przepis nie różni się zasadniczo od art. 32g ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Jedyna różnica polega na tym, że w art. 32i ust. 1 zd.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zastrzeżono, że rozkładów czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, nie stosuje się do pracowników wymienionych w art. 32g ust. 3 i ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W obecnej ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 94 ust. 1 stanowiącym o dopuszczalności stosowania tzw. równoważnego rozkładu czasu pracy, nie ma takiego zastrzeżenia o niestosowaniu go do ww. grup pracowników. Należy to jednak uznać za świadome działanie legislacyjne, gdyż w art. 93 ustawy nie wyróżnia się już przedmiotowej grupy pracowniczej, jako objętej szczególnymi normami czasu pracy, a więc trzeba przyjąć, że zasadniczo podlegają oni normom wskazanym w ust.1 tego przepisu. Konsekwencją tego są zapisy zawarte w art. 94 ust. 1 zd. 2 ww. ustawy, które również nie odnoszą się do przepisów przejściowych z art. 214.

W ocenie PIP należy więc uznać, że wolą ustawodawcy było zachowanie w stosunku do tej grupy pracowniczej przez okres trzech lat dotychczasowych rozwiązań w zakresie czasu pracy, a normę zawartą w art. 214 należy traktować jako bezwzględnie obowiązującą w zakresie niedopuszczalności stosowania rozkładów czasu pracy przewidujących wydłużenie pracy do 12 godzin na dobę oraz pełnienia dyżurów medycznych przez tę grupę pracowniczą.
Emeryci łączący pobieranie świadczenia z pracą nie będą musieli się zwalniać, aby je otrzymać. Dotyczy to osób, które zaczęły z niego korzystać w latach 2009?2010.

buy cialis online with prescription buy cialis cheap - millpharmacy.com cheap cialis canada

Trybunał wskazał, że z chwilą wejścia w życie tego wyroku, tj. po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw, utraci moc art. 28 nowelizacji ustawy emerytalnej, ale tylko w zakresie dotyczącym osób, które przeszły na emeryturę w okresie styczeń 2009 r. - grudzień 2010 r. Natomiast w mocy pozostaje obowiązek rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, wynikający z art. 103a ustawy emerytalnej.

Publikacja: 13 listopada 2012, 13:03 Aktualizacja: 13 listopada 2012, 16:05 Gazeta Prawna

UCHWAŁA 255/36/12/IV

Zarząd Główny OZZTME działając na podstawie Statutu OZZTME w związku z UCHWAŁĄ 252/33/12/IV postanawia , że Zarządy Regionów OZZTME są zobowiązane do wyboru 2 delegatów na NKZD w Kudowie Zdrój

UCHWAŁA 253/34/12/IV

Zarząd Główny OZZTME w związku z Uchwałą 252/33/12/IV nakazuje Zarządom Regionów OZZTME zwołanie Nadzwyczajnych Regionalnych Zjazdów Delegatów w celu wyborów delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów OZZTME w dniach 8 - 11 listopada 2012 w Kudowie Zdrój .

Koszt 480zł / osoba. Listy zgłoszeń z podziałem na pokoje 2 i 3 osobowe faxem , mailem do 25.10.2012r.

UCHWAŁA 252/33/12/IV

Zarząd Główny OZZTME działając na podstawie art 30 pkt. 1 ppkt a  Statutu OZZTME zwołuje w dniach 8 - 11 listopada 2012 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OZZTME w związku z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego
o emeryturach pomostowych oraz w sprawie 5 godzinnego dnia pracy

Forum Związków Zawodowych

Logowanie OZZTME

Login e-mail

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 191 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
national cpr association