OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, ozztme@ozztme.pl,Tel: 602 354 470
[REGON:012876183]  |  [NIP:5262116284]  |  [KRS:00001272590]

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna

W dniu 14 października 2008 w godzinach 10.00 - 12.00
OZZTME przystępuje do Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej
WTOREK 14.10.2008 – DZIEŃ BEZ RADIOLOGII i RADIOTERAPII
Akcja Protestacyjna jest protestem wobec projektu odebrania Pracownikom Ochrony Zdrowia czterdziestoletnich praw nabytych nawet nie proponując nic w zamian ( druk sejmowy nr 286 – projekt ustawy o „szczególnych” uprawnieniach pracowników ochrony zdrowia ) !!
Jeżeli w sprawach pracowników Ochrony Zdrowia słucha się wyłącznie głosów protestujących i strajkujących jesteśmy zmuszeni przystąpić do Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej !
Ogólnopolska Akcja Protestacyjna jest prowadzona wspólnie z innymi ogólnopolskimi związkami zawodowymi.
Na podstawie Uchwały ZG OZZTME w godz.10.00 – 12.00 będziemy pracować na zasadzie ostro dyżurowej- będziemy tylko ratować życie – diagnostyka jest nie potrzebna w Polsce.
ZG OZZTME zezwala na podjęcie innych prawnych form protestu.
Drogi Pacjencie podziękuj Posłom i Rządowi Platformy Obywatelskiej za „reformy” Ochrony Zdrowia!!
WYRAŻAMY NADZIEJĘ , ŻE POSŁOWIE SIĘ OPAMIĘTAJĄ I NIE BĘDZIEMY MUSIELI STRAJKOWAĆ !!!
ZG OZZTME
______________________________________________________________________
STANOWISKO ZG OZZTME
Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektradiologii przekazuje swoje stanowisko w związku z przedłożonymi poselskimi projektami ustaw :
szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej – druk 286
W sprawie założeń ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników ZOZ
Proponowane wydłużenie czasu pracy dla techników elektroradiologii spowoduje oczywiście wybuch niezadowolenia społecznego i zaowocuje strajkiem generalnym w zakładach radiologii i radioterapii . Wynik referendów strajkowych w tej sprawie jest jednoznaczny . Proponowana zmiana wydłużenia czasu pracy doprowadzi do zniszczenia Polskiej Radiologii , a społeczeństwo leczyć i badać będzie się za granicą !!!
1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw środowiska radiologicznego w sprawie wprowadzanego bez jakichkolwiek uzgodnień i rokowań projektu natychmiastowego wydłużenia czasu pracy naszej grupy zawodowej . Sposób wprowadzenia zapisu jest dla nas upokarzający . Nowe projekty ustawy o ZOZ oraz o „szczególnych uprawnieniach „ wprowadzają w błąd posłów i senatorów , którzy będą głosować ten projekt czy w Sejmie RP czy w Senacie RP . Art 3 ww projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników ZOZ - Nie wyrażamy zgody na wydłużenie czasu pracy naszej grupie zawodowej z 5 godzin do 7,35 godzin dziennie
2. Projekt ustawy szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej – druk 286 został w całości odrzucony przez Zespół ds spraw pracowniczych i płacowych Białego Szczytu !!!
3. Uzasadnienie wydłużenia czasu pracy szerokiej rzeszy pracowników w tym naszej grupie zawodowej koniecznością dostowania do przepisów dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003r. – świadczy o kompletnej nieznajomości zawartych w niej uregolowań ! Celem tejże dyrektywy jest określenie ochronnych maksymalnych norm czasu pracy i czasu odpoczynku pracowników a nie wydłużanie czasu pracy !!!!
4. Unia Europejska w żadnej ze swoich Dyrektyw nie nakazuje swoim członkom regulacji prawnych wydłużających czas pracy pracowników , a wręcz przeciwnie idzie w kierunku jego skracania.
5. Przed przyjęciem proponowanego wydłużenia dobowej normy czasu pracy należy skonsultować się z prawnikami jak przeszło czterdziestoletni okres obowiązywania skróconego czasu pracy ma się do PRAW NABYTYCH zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej . Szkoda by było dać kolejny powód do ośmieszania naszego kraju z powodów nieznajomości prawa wspólnotowego.
6. Nie ma żadnej podstawy prawnej w Dyrektywach Unii Europejskiej do proponowania wydłużania czasu pracy na stanowiskach ujętych w art.32 g . Więcej w omawianej propozycji jej głównym nowym zapisem jest zwiększenie czasu pracy dla grup zawodowych z art 32g a przecież to Dyrektywa 2003/88/WE Unii Europejskiej ograniczyła czas pracy lekarzy przez włączenie czasu pracy na dyżurach medycznych do miesięcznej normy czasu pracy . Skąd zatem tak głęboka schizofrenia w zapisach przedstawionej nowelizacji ? Jednym zabrać drugim dać ? Przecież to jest kompletne nie zrozumienie zapisów tejze dyrektywy!!! Czy w związku z powyższym należy od razu składać skargę do Trybunału Europejskiego czy Ministerstwo radzi nam poczekać na uchwalenie tej nowelizacji . Zaznaczmy przy tym , że w razie przegranej strony rządowej pracownicy wystąpią o odszkodowania do budżetu Państwa.
7. Instytucje badające poziom narażenia zawodowego na promieniowanie – badania dozymetryczne wykazują stały wzrost dokonywanych odczytów dawek pracowników. ( Z wyłączeniem IMP w Łodzi , którego poziom merytoryczny i techniczny wykonywanych badań osiągnął kolejne dno)
8. Obecny zapis art. 32 g ustawy o zakładach opieki zdrowotnej brzmi :
„ Art. 32g. 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 32i ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień.
3. Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni), w przyjętym okresie rozliczeniowym:
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów
- w zakresie określonym w ust. 5, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień.
5. Czas pracy, o którym mowa w ust. 3, stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w:
1) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych lub
b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, lub
c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z działalnością, o której mowa w lit. a) i b),
W związku z powyższym proponujemy nowy zapis art 3 ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej :
„Art. 3.
1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z
zastrzeżeniem art. 4 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7
godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 2 , 3 i 4.
2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie
rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
3. Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni), w przyjętym okresie rozliczeniowym:
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów,
nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień.
4.Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagającychkontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
4. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1-3, nie może przekraczać 3 miesięcy.”
Bez pokazania jak wielkie są proponowane zmiany trudno się do nich odpowiednio odnieść. W ten sposób wprowadza się w błąd osoby pracujące nad ustawą.
9. Proponowana zmiana polegająca na wydłużeniu dobowej normy czasu pracy będzie miała wyjątkowo negatywny i bezpośredni wpływ na zdrowie i zwiększenie ryzyka chorób zawodowych naszej grupy zawodowej oraz na rynek pracy , który juz teraz od 1.01.2008 ma problem ze znalezieniem pracowników zakładów radiologii !!
10. ROZUMIEMY , ŻE PRZESTAWIONE ZAŁOŻENIA WYDŁUŻENIA CZASU PRACY SĄ OCZYWIŚCIE OPARTE NA AUTOMATYCZNYM PRZEMNOŻENIU WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZENICZEGO , ILOŚCI DNI URLOPU WYPOCZYNKOWEGO O WSKAŹNIK 5 DO 7 ,35 CZYLI O PONAD 150 %
11. Projektowana regulacja dobowej normy czasu pracy już teraz stanowi ogromne źródło niepokojów społecznych i zarzewie konfliktów społecznych w skali całego kraju.
12. W ocenie skutków regulacji przepisów dotyczących czasu pracy nie przewidziano wpływu na zdrowie i zwiększoną zachorowalność na choroby zawodowe a co za tym idzie wpływ na wydatki budżetu państwa i sektora publicznego.
13. Kolejny aspekt proponowanej regulacji nie ujętej w żadnym uzasadnieniu do nowelizacji to spowodowanie bezrobocia w wszystkich grupach zawodowych znajdujących się w obecnym art. 32 g.
14. Proponowane wydłużenie czasu pracy uzasadnione wyłącznie opinią IMP w Łodzi jest po prostu dziecinne. Dość prymitywny sposób uzasadnienia proponowanej zmiany czasu pracy około 60 tys pracowników oparty wyłącznie na opinii IMP w Łodzi . IPM W ŁODZI OD LAT NIE JEST ŹRÓDŁEM MIARODAJNYM !!!! Po pierwsze nie jest jedyną instytucją w kraju , która zajmuje się badaniami dozymetrycznymi a po drugie na całym cywilizowanym świecie stosuje się od lat o wiele czulsze metody badań. Znamy opinię IMP już od lat ale nigdy w MZ nie był w stanie obronić swoich tez.
Może Ministerstwo Zdrowia pokusi się w takim razie o nowelizację Kodeksu Pracy jako niezgodnego z zapisami obecnej Ustawy o ZOZ.
15. W związku z przedstawionym projektem wydłużenia dobowej normy czasu z 5 godzin do 7 godzin 35 minut informujemy , że Zarząd Główny OZZTME podjął Uchwałę zobowiązującą wszystkie struktury OZZTME do wchodzenia w spory zbiorowe i przygotowania do OGÓLNOPLSKIEJ AKCJI STRAJKOWEJ . Takiej reakcji środowiska także nikt nie przewidział podając uzasadnienie do proponowanej nowelizacji Ustawy o ZOZach , jej wpływu na rynek pracy , stan zabezpieczenia zdrowia społeczeństwa oraz strat finansowych ZOZów.
W przestawionych powyżej opiniach nie będziemy przytaczali wszystkich pozostałych argumentów takich jak praca w szczególnych warunkach , szkodliwych – rakotwórczych odczynników chemicznych, cytostatyków, wpływu warunków pracy na psychikę – chociażby w patomorfologii czy wpływu promieniowania jonizującego na pracowników z nim związanych zawodowo. Ministerstwo Zdrowia zna przecież zapisy Ustawy Prawo Atomowe oraz własnych bardzo restrykcyjnych rozporządzeń dotyczących warunków pracy , aparatury medycznej , przekroczenia dawek indywidualnych w ostatnich latach itd.
Reasumując :
Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis art 3 ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej – druk 286 zmieniający zapis art.32 g obecnej Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej przez wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy z 5 godzin do 7,35 i proponujemy nowy zapis art 3 zgodnie z pkt 7.
Uzasadnienie :
1. Skrócony czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach ;
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów wynika z przepisania tzw. Pragmatyki Służby Zdrowia zawartej we wcześniejszych uregulowaniach Rozp. Rady Ministrów z 1974r. Jest to okres 30 letni . Traktujemy więc skrócony czas pracy jako nasze prawo nabyte – na co pozwalają odpowiednie Dyrektywy Unii Europejskiej. W chwili obecnej wszyscy zatrudnieni technicy radiologii kończyli Medyczne Studia Zawodowe z wiedzą , że ich czas pracy będzie wynosił 5 godzin dziennie. Teraz mają z dnia na dzień przejść na system 8 godzinny . Wydłużmy Polakom jakąś nową ustawą czas pracy z 8 na 12 godzin i zobaczmy co oni zrobią ustawodawcom i co zrobi Unia Europejska?
2. Co takiego stało się, że do tej pory bardzo rygorystycznie przestrzegany i niemożliwy do przekroczenia normatyw 5- godz. dnia pracy został wydłużony i to aż o 50%, a w kontekście zapisu art.32i, ust. 1 – nawet o prawie 150% ! (12 godz. na dobę). Czy promieniowanie jonizujące przestało być szkodliwe? Zapisy Ustawy Prawo Atomowe i kolejne nowelizacje Rozporządzeń Min. Zdr. w sprawie bezpiecznego stosowania prom. jonizującego wprowadzają coraz większe obostrzenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta wymuszając na technikach elektroradiologii minimalizację dawek dla pacjenta, konieczność stosowania osłon indywidualnych, ograniczenia pola napromieniowania do niezbędnego minimum itp.
3. Wyrażamy protest wobec braku jakiejkolwiek informacji dotyczącej wydłużenia czasu pracy dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące w UZASADNIENIU do projektu. Z tego powodu powstaje wrażenie, że twórcy projektu chcą przy okazji konieczności realizacji wykładni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyżurów lekarskich chcą po cichu i bez rozgłosu wydłużyć nam czas pracy. Powstaje pytanie: czego się obawiają?
4. Żądamy wyjaśnienia dlaczego w OCENIE SKUTKÓW REGULACJI NA RYNEK PRACY przedmiotowego projektu nie wspomina się o skutkach w postaci redukcji w grupie techników elelktroradiologii. Wprowadzenie w życie projektu może spowodować zwolnienia z pracy ok. 33 - 40% techników.
5. Przez kolejne lata pracownicy ochrony zdrowia ponosili koszty wprowadzania kolejnych reform. Żaden ze zwolnionych nie otrzymał żadnych odpraw czy choćby jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa umożliwiającej przekwalifikowanie .Odebrano nam nawet możliwość wzięcia kredytu na własną działalność zagwarantowanego w odpowiedniej ustawie lekarzom i pielęgniarkom. Wydłużenie czasu pracy , które nie jest w żaden sposób umotywowane dla naszej grupy zawodowej to natychmiastowe redukcje zatrudnienia rzędu 33 – 40 % . Zwolnieni nie otrzymają żadnych odpraw i żadnej pomocy . Nie ma przecież żadnego programu osłonowego dla zwalnianych pracowników ochrony zdrowia.
6. Wydłużenie czasu pracy nie ma także podstaw od strony merytorycznej . Co prawda według Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi praca w zakładach radiologii i radioterapii jest super bezpieczna lecz według naszych informacji zaledwie w roku 2002 zostały uznane przez komisje lekarskie ZUS dwa przypadki choroby popromiennej stwierdzone u techników elektroradiologii zatrudnionych w szpitalach krakowskich . Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje dane o stwierdzeniu 78 przypadku chorób zawodowych w związku z pracą w narażeniu na promieniowanie jonizujące . IMP w Łodzi podaje 2 przypadki Rozważania IMP są o tyle fałszywe , że sposób mierzenia napromieniowania jest sposobem przestarzałym i nie miarodajnym . Wystarczy stwierdzić , że kontrola dozymetryczna jest wyrywkowa i nigdy nie są wykonywane badania wszystkich zatrudnionych. Kilka lat temu raport IMP w sprawie pomiarów indywidualnych już wtedy był daleki od prawdy.
Po pierwsze 1mSv na kwartał nie jest dawką graniczną dla ogółu ludności.
Po drugie w pracowniach radiologicznych pracownicy otrzymują znacznie większe dawki
Po trzecie 1mSv stanowi błąd metody tylko w IMP w ŁODZI, wynika to z przestarzałej metody pomiaru ( dozymetry fotograficzne) .W Krakowie w Instytucie Fizyki Jądrowej stosuje się dawkomierze termoluminescencyjne , których zakres pomiaru wynosi 0d 0.03mSV do 1Sv. Po przesłaniu dozymetrów do Krakowa wyniki otrzymuje się po kilku dniach a nie jak w Łodzi po dwóchmiesiącach.
Po trzecie to właśnie w IMP w Łodzi prowadzi się badania nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy. Ponadto Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w w/w sprawie :
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy .
(Dz. U. Nr 280, poz. 2771)
Wykaz 2. Czynniki fizyczne
1.Promieniowanie jonizujące
7. Nikt nie sprawdził jak zmienia się dawka promieniowania , którą otrzymują pracownicy zatrudnieni przy pracy ze źródłami promieniowania prze okres ostatnich chociażby 10 lat . Nawet przyjmując raporty z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi , że jeszcze 10 lat temu prawie nie stwierdzali przekroczeń dawki , to co jest obecnie ? 10 lat temu badania kardiologii inwazyjnej – koronarografie były sporadyczne i to w paru miejscach w Polsce , zabiegi stentowania tętnic – wyłącznie w jednym ośrodku , stentgrafty – protezowanie aorty starowało na zachodzie Europy . W chwili obecnej przekroczenia dawki stały się nagminne w tych ośrodkach w których się je wykonuje !
8. Dyrektywy Euroatom Unii Europejskiej stwierdzają , że każda dawka promieniowania jonizującego jest szkodliwa a co dopiero kiedy jest to zagrożenie zawodowe. Przykładem niech będzie głośna sprawa napromieniowania pacjentek w Białostockim Ośrodku Onkologicznym przez pracę na niesprawnym sprzęcie .
9. Sprawa sprzętu jest równie żenująca jak i opinie o braku zagrożenia napromieniowaniem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
70 % aparatury radiologicznej w Polsce to aparatura mająca ponad 20 lat .
Czy w związku z propozycją wydłużenia czasu pracy prawodawca nakaże także europejskie standardy i nie będą użytkowane aparaty radiologiczne starsze niż 5 – letnie?
10. Warunki pracy w zakładach radiologii i radioterapii to nie tylko samo promieniowanie jonizujące – to także bezpośredni kontakt ze szkodliwymi SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI O RAKOTWÓRCZYM DZIAŁANIU zawartych w odczynnikach stosowanych do wywoływania zdjęć rtg .
11. W proponowanych w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw zmianach czasu pracy , praktycznie z dnia na dzień, nie ma ani jednego zdania o KONIECZNOŚCI PRZELICZENIA TAKŻE ZAROBKÓW ZGODNIE ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY GODZIN W STOSUNKU 5 DO 8 . Powyższe rozwiązanie jest zapisem Kodeksu Pracy w myśl, których zwiększenie czasu pracy wymaga zwiększenia wynagrodzenia za wykonaną pracę.
12. W chwili obecnej są bardzo restrykcyjnie przestrzegane wszelkie zapisy rozporządzeń ministra zdrowia w sprawach kontroli napromieniowania . Technicy Elektroradiologii muszą się poddawać rozszerzonym badaniom profilaktycznym 1 do roku . Nie mogą pracować w promieniowaniu z chwilą przekroczenia dawki . Promieniowanie szkodzi wszystkim , nie tylko pacjentom , zresztą i my sami jesteśmy pacjentami . I nagle jednym pociągnięciem zostaje skreślony skrócony czas pracy naszej grupy zawodowej . I od tej pory promieniowanie staje się naszym przyjacielem – tak po prostu znikła szkodliwość . To jest możliwe tylko w naszym kraju – Polsce.
13. Obecne przepisy już i tak lepiej traktują pacjentów niż pracowników zakładów radiologii i radioterapii . Wystarczy porównać wielkości dawek granicznych promieniowania dla pacjentów i dla pracowników . DAWKA DLA PACJENTA JEST NIŻSZA NIŻ DAWKA DLA PRACOWNIKA !!!!!!
Z wyrazami szacunku
Cezary Staroń

Forum Związków Zawodowych

Logowanie OZZTME

Login e-mail

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
national cpr association